Διακήρυξη Διενέργειας Επαναληπτικών Διαπραγµατεύσεων Δ.22/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Εκµίσθωση Ελεύθερων Χώρων ΔΑΚ – ΑΔΑ: ΩΣΨ26-ΣΝ8

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας), ανακοινώνει τη διενέργεια επαναληπτικών διαπραγµατεύσεων, µε έγγραφες ανοικτές προσφορές και τιµή εκκίνησης τα 35,00 ευρώ/ανά στρέµµα, για την εκµίσθωση 74,4 στρεµµάτων ελεύθερων χώρων ΔΑΚ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΣΨ26-ΣΝ8

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/12/2015
Τελευταία τροποποίηση: 15/12/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/01/2016