Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 20/15 της 123ΣΤΕ, για την Εκποίηση Άχρηστων Υλικών – ΑΔΑ: Ψ7ΖΜ6-3Χ2

Η 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης (123ΣΤΕ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για εκποίηση άχρηστου υλικού, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή ανά είδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ7ΖΜ6-3Χ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/12/2015
Τελευταία τροποποίηση: 18/12/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/01/2016