Κύρωση Πινάκων Απασχόλησης Ωροµίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΥΔ, Ακαδηµαϊκού Έτους 2015-2016 – ΑΔΑ: 6Ψ5Γ6-ΔΛΣ

Κύρωση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων ως ωροµίσθιο διδακτικό προσωπικό για απασχόληση στη ΣΥΔ για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Ψ5Γ6-ΔΛΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/11/2015
Τελευταία τροποποίηση: 20/11/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/12/2015