Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/15 του ΣΕΠΑ, για την Εκποίηση Εύχρηστων Υλικών Υποδηματοποιείου – ΑΔΑ: 6Φ9Β6-5ΑΒ

Το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (ΣΕΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκποίηση εύχρηστων υλικών υποδηματοποιείου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Φ9Β6-5ΑΒ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/11/2015
Τελευταία τροποποίηση: 02/11/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/11/2015