Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.19/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής – ΑΔΑ: 60Ο56-ΠΕΧ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια προϊόντων ζαχαροπλαστικής για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ – ΔΑΚ για χρονικό διάστηµα ενός έτους, µε δυνατότητα ανανέωσης της υπογραφείσας σύµβασης για ακόµη ένα έτος κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών, προϋπολογισθείσας ετήσιας αξίας ποσού έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 €) πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος (τιµή χωρίς ΦΠΑ).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 60Ο56-ΠΕΧ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/11/2015
Τελευταία τροποποίηση: 24/11/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/11/2015