Εντολή Ματαίωσης και Επανάληψης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/15 της Μ.ΓΕΑ, για την Προµήθεια Παρασήµων, Διασήµων, Διαµνηµονεύσεων – ΑΔΑ: 6Υ8Ρ6-7Ξ3

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) ανακοινώνει την εντολή ματαίωσης και επανάληψης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια παρασήµων, διασήµων και διαµνηµονεύσεων προς κάλυψη αναγκών ΠΑ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι εβδοµήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (73.800,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων τρίτων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Υ8Ρ6-7Ξ3

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/11/2015
Τελευταία τροποποίηση: 03/11/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/11/2015