Διακήρυξη Διαπραγματεύσεων υπ’ αριθμ. 27/ 9-11-2015 του ΜΤΑ, για την Εκποίηση Αχρήστων Υλικών

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας προκηρύσσει διαπραγματεύσεις με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ (€) και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την εκποίηση των άχρηστων υλικών του ΚΕΑ, με ελεύθερη τιμή εκκίνησης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/11/2015
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/11/2015