Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 13/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Εγκατάσταση Αυτόµατων Πωλητών – ΑΔΑ: 6ΧΥ86-Ω2Υ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 13/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την εγκατάσταση αυτόµατων πωλητών, προς κάλυψη αναγκών 110ΠΜ, Μ.ΑΤΑ, 140 ΣΕΠΗΠ, 1ου ΑΚΕ, ΔΑΚ, µε λήψη ενσφράγιστων προσφορών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΧΥ86-Ω2Υ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/11/2015
Τελευταία τροποποίηση: 11/11/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/11/2015