Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΔΕ. 9/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΩΝΨ16-Κ00

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. ΔΕ 9/15 της ΥΠ/ΠΑ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος διαγωνισμού Δ.15/13 (για ορισμένα είδη), για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του 251ΓΝΑ.

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/15 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Λήψη Ειδικών Εκπτωτικών Τιμών από Ξενοδοχεία – ΑΔΑ: Ω82Κ6-ΧΟΗ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει την ορθή επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λήψη ειδικών εκπτωτικών τιμών από ξενοδοχεία για τη διαμονή του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) στο Ν. Αττικής.

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 29/15 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Ανακοινώνεται ότι την 17/12/15 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 115ΠΜ (Χανιά), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια, 90 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Μάλεμε, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 28/15 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Ανακοινώνεται ότι την 17/12/15 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 112ΠΜ (Ελευσίνα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 96 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λεχαίου, για χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31/08/19, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 92/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Υπερηχοτομογραφικού Μηχανήματος – ΑΔΑ: 7Σ2Ε6-Σ7Δ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε
ευρώ, ανάδειξης προμηθευτή για την προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογραφικού μηχανήματος για κάλυψη αναγκών του εργαστηρίου υπερήχων κοιλίας του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι και πενήντα εννέα λεπτών (58.536,59€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Σ2Ε6-Σ7Δ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 91/15 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης – ΑΔΑ: ΩΗΝ26-Υ3Θ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά (με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος) επτά (7) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης DIALOG PLUS της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του 251ΓΝΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500,00 €) ανά έτος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗΝ26-Υ3Θ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 25/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Χειρουργείου – ΑΔΑ: 6ΒΝΝ6-ΘΗΡ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών χειρουργείου, για τις ανάγκες του τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251ΓΝΑ προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ (19.930,00 €), πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΒΝΝ6-ΘΗΡ

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2016 Α’ ΕΣΣΟ – ΑΔΑ: 7ΥΜ76-2Ψ3

Mε Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2016 Α΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:
α. Τους στρατεύσιµους των κλάσεων 1993 έως και 2017 (γεννηµένοι το 1972 έως και το 1996) από όλους τους Νοµούς, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή µειωµένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα από 1 Σεπτεµβρίου 2015 έως και 31 Οκτωβρίου 2015.
β. Τους στρατεύσιµους των κλάσεων της παραγράφου 1 β της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ηµεροµηνία λήξης της περιλαµβάνεται στο διάστηµα από 1 Νοεµβρίου 2015 έως και 31 Δεκεµβρίου 2015.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΥΜ76-2Ψ3

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 19/15 της ΔΑΕ, για τη Μίσθωση Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών ΣΙ – ΣΤΥΑ – ΑΔΑ: ΨΞΗΨ6-5ΜΜ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση λεωφορείων μετακίνησης μαθητών ΣΙ – ΣΤΥΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (4.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΞΗΨ6-5ΜΜ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 18/15 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Υλικών Εγκατάστασης Συστήματος Προσομοίωσης – ΑΔΑ: 74ΤΤ6-ΠΣ4

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ’είδος για την προμήθεια
υλικών εγκατάστασης συστήματος προσομοίωσης (Simulator) για κάλυψη αναγκών ΚΕΠΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός Ευρώ οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε και ογδόντα πέντε λεπτών (8.125,85€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 74ΤΤ6-ΠΣ4