Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 19/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – AΔΑ: 67ΟΣ6-ΜΝΩ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Π.10/15, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (δραστική ουσία EMTRICITABINE, EFAVIRENZ, TENOFOVIR, DISOPROXIL, FUMARATE), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 57.997,50€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων ή 61.477,35€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/10/2015
Τελευταία τροποποίηση: 08/10/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/10/2015