Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 16/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – AΔΑ: 73616-Ν62

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (δραστική ουσία LEVOSIMENDAN), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 14.736,90€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων ή 15.621,11€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/10/2015
Τελευταία τροποποίηση: 06/10/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/10/2015