Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Διαγωνισμού Δ. 27/15, για την Περιοδική Επιθεώρηση Α/Φ VIP GULFSTREAM V – ΑΔΑ: 7ΨΟΤ6-ΧΡΗ

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.27/15 μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου περιοδικής επιθεώρησης «Αφους VIP GV (GULFSTREAM V) S/N 678 ετών 2015–2018».
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΨΟΤ6-ΧΡΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/10/2015
Τελευταία τροποποίηση: 15/10/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/11/2015