Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 36/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Κατεψυγμένου Βοδινού Κρέατος – AΔΑ: ΩΧ966-ΝΔΦ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα για την προμήθεια κατεψυγμένου βοδινού κρέατος προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Οπλιτών της 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος διετίας ποσού 100.000,00€ (ή 50.000,00€ ετησίως) επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 113.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (ή 56.500,00€ ετησίως).

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/09/2015
Τελευταία τροποποίηση: 14/09/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/10/2015