Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 19/15 του 251ΓΝΑ, για την Παραμετροποίηση – Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος Medico – AΔΑ: Ω1ΝΕ6-34Ι

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραμετροποίηση – επέκταση του πληροφοριακού συστήματος Medico του 251ΓΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €),συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1ΝΕ6-34Ι

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/08/2015
Τελευταία τροποποίηση: 31/08/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/09/2015