Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 67/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Ανταλλακτικών/Υλικών Κλίνης CLINITRON – AΔΑ: 7Α326-9ΜΟ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή των ειδών σε ευρώ, για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού – ανταλλακτικών/υλικών κλίνης CLINITRON. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (20.380,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Α326-9ΜΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/08/2015
Τελευταία τροποποίηση: 27/08/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/09/2015