Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 66/2015 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης – ΑΔΑ: ΩΕΡΑ6-Υ1Λ

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 66/2015, για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά επτά (7) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης DIALOG PLUS της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΡΑ6-Υ1Λ

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/08/2015
Τελευταία τροποποίηση: 04/08/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/09/2015