Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Πρόχειρου 3ου Επαναληπτικού Διαγωνισμού της 115ΠΜ, για την Προμήθεια Κρεάτων – ΑΔΑ: ΒΜ8Ρ6-Γ3Ι

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου 3ου επαναληπτικού διαγωνισμού της 115ΠΜ, για την περιοδική προμήθεια κρεάτων για κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Λεσχών 115ΠΜ (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 29/2015).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΜ8Ρ6-Γ3Ι

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/07/2015
Τελευταία τροποποίηση: 22/07/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/09/2015