Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 63/2015 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών – ΑΔΑ: 69ΦΨ6-7ΚΟ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 63/2015 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών (Κίτρινου Χρώματος) που Προορίζονται για Αποστείρωση για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 69ΦΨ6-7ΚΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/07/2015
Τελευταία τροποποίηση: 22/07/2015
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/08/2015