Απαιτούμενα Στοιχεία & Δικαιολογητικά

Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής στοιχείων & κατάθεσης δικαιολογητικών απαιτείται να γνωρίζετε τα απαιτούμενα στοιχεία και να έχετε συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Απαιτούμενα στοιχεία

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ονοματεπώνυμο πατέρα – μητέρας
 • Ημερομηνία και τόπος γέννησης
 • Μητρώο αρρένων/δημοτολόγιο
 • ΑΔΤ – Αριθμός Διαβατηρίου – ΑΜΚΑ – ΑΦΜ
 • IBAN
 • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ)
 • Στρατιωτικός αριθμός (άνδρες)
 • Ομάδα αίματος
 • Χρώμα μαλλιών – ματιών
 • Ύψος – βάρος
 • Τόπος διαμονής (διεύθυνση – αστυνομικό τμήμα)
 • Τόπος διαμονής πατέρα – μητέρας (διεύθυνση – αστυνομικό τμήμα)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα – email)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα – email) πατέρα – μητέρας

Δικαιολογητικά

⚠️ Τα προς μεταφόρτωση δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή, σε μορφή PDF έως 5ΜΒ.

 1. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο του απολυτήριου λυκείου σας.
 2. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Υ.Δ (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο βεβαίωσης διαγραφής σας από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή υπεύθυνη δήλωση μη φοίτησης σε άλλο ΑΕΙ/ΤΕΙ, θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΜΚΑ (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΦΜ (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.
 5. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ή Υ.Δ (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο βεβαίωσης διαγραφής σας από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ότι έχετε υποβάλει αίτηση διαγραφής και εκκρεμεί η έκδοση της βεβαίωσης, θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
 6. IBAN (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο εγγράφου ή άλλου σχετικού δικαιολογητικού, που βεβαιώνει το IBAN λογαριασμού τραπέζης στον οποίον είστε ο πρώτος ή μοναδικός δικαιούχος.
 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΑΜΑ) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΦΚΑ
  Ευκρινές αντίγραφο εγγράφου ή άλλου σχετικού δικαιολογητικού που βεβαιώνει τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου σας (ΑΜΑ) – Αριθμό Μητρώου ΕΦΚΑ.
 8. ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου Αγγλικής γλώσσας μεταφρασμένο και επικυρωμένο από αρμόδιο όργανο.
 9. ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (Απαιτείται)
  Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής σας ταυτότητας σε μία (1) σελίδα.
 10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησής σας.
 11. Υ.Δ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης περί κατοχής ή μη διαβατηρίου, θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
 12. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (ΣΑ) (Απαιτείται για άνδρες)
  Ευκρινές αντίγραφο εγγράφου, π.χ Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, στο οποίο δηλώνεται ο στρατιωτικός αριθμός σας (ΣΑ).

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα