Απαιτούμενα Στοιχεία & Δικαιολογητικά

Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής στοιχείων & κατάθεσης δικαιολογητικών απαιτείται να γνωρίζετε τα παρακάτω απαιτούμενα στοιχεία και να έχετε συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στοιχεία

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ονοματεπώνυμο πατέρα – μητέρας
 • Ημερομηνία και τόπος γέννησης
 • Μητρώο αρρένων/δημοτολόγιο
 • ΑΔΤ – Αριθμός Διαβατηρίου – ΑΜΚΑ – ΑΦΜ
 • IBAN
 • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ)
 • Στρατιωτικός αριθμός (άνδρες)
 • Ομάδα αίματος
 • Χρώμα μαλλιών – ματιών
 • Ύψος – βάρος
 • Τόπος διαμονής (διεύθυνση – αστυνομικό τμήμα)
 • Τόπος διαμονής πατέρα – μητέρας (διεύθυνση – αστυνομικό τμήμα)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα – email)
 • Στοιχεία επικοινωνίας πατέρα – μητέρας (τηλέφωνα – email)

Δικαιολογητικά

⚠️ Τα προς μεταφόρτωση δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή, σε μορφή PDF έως 5ΜΒ.

 1. Δελτίο Ταυτότητας (Απαιτείται)
  Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής σας ταυτότητας σε μία (1) σελίδα.
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησής σας.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση για Διαβατήριο (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο υπεύθυνης δήλωσης περί κατοχής ή μη διαβατηρίου, θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
 4. Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ) (Απαιτείται για άνδρες)
  Ευκρινές αντίγραφο εγγράφου, π.χ Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, στο οποίο δηλώνεται ο Στρατιωτικός Αριθμός σας (ΣΑ).
 5. Απολυτήριο Λυκείου (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο του απολυτήριου λυκείου σας.
 6. Διαγραφή από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Υπεύθυνη Δήλωση (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο βεβαίωσης διαγραφής σας από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή υπεύθυνη δήλωση μη φοίτησης σε άλλο ΑΕΙ/ΤΕΙ, θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
 7. Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου Αγγλικής γλώσσας μεταφρασμένο και επικυρωμένο από αρμόδιο όργανο.
 8. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.
 9. Βεβαίωση ΑΦΜ (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.
 10. Διαγραφή από Ασφαλιστικό Φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο βεβαίωσης διαγραφής σας από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ότι έχετε υποβάλει αίτηση διαγραφής και εκκρεμεί η έκδοση της βεβαίωσης, θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.
 11. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) – Αριθμός Μητρώου ΕΦΚΑ
  Ευκρινές αντίγραφο εγγράφου ή άλλου σχετικού δικαιολογητικού που βεβαιώνει τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου σας (ΑΜΑ) – Αριθμό Μητρώου ΕΦΚΑ.
 12. IBAN (Απαιτείται)
  Ευκρινές αντίγραφο εγγράφου ή άλλου σχετικού δικαιολογητικού, που βεβαιώνει το IBAN λογαριασμού τραπέζης στον οποίον είστε ο πρώτος ή μοναδικός δικαιούχος.