Πολεμική Αεροπορία - Ανάρτηση Διαγωνισμών στο Διαδίκτυο https://public.haf.gr/procure Προκηρύξεις, διαγωνισμοί, αναρτήσεις Π.Α στο πρόγραμμα Δι@ύγεια Wed, 08 Feb 2023 10:05:36 +0200 el hourly 6 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 10/23) για την  Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής -ΑΔΑ:608Ζ6-ΘΑΒ https://public.haf.gr/procure/2023/02/d-10_23-tis-yp-pa/ Wed, 08 Feb 2023 10:05:36 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75200 Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας τριων (3) ετών, για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τριετίας 984.630,00€ (εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων για την τροφοδοσία κρατήσεων, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (13%)

 

 

]]>
Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου επί του Κειμένου Γενικών – Ειδικών Όρων για την “Προμήθεια φυσιγγίων 7,62×51mm”-ΑΔΑ: 9ΟΝΞ6-ΣΜΡ https://public.haf.gr/procure/2023/02/dienergeia-technikoy-dialogoy-epi-keimenoy-genikon-eidikon-oron-tin/ Tue, 07 Feb 2023 10:40:37 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75197
 • Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του Ν.3978/11, και λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων με κωδικό ΠΕΔ – Α – 00153 (ΕΚΔΟΣΗ 2η ) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (http://www.geetha.mil.gr) προσκαλούμε για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί των κάτωθι αντικειμένων:
 • α. Των προτεινόμενων Γενικών Όρων του Προγράμματος Προμήθειας Φυσιγγίων 7,62×51mm Κοινής Βολίδας (ΚΒ) και Αβολίδωτων.

  β. Των προτεινόμενων Ειδικών Όρων του Προγράμματος Προμήθειας Φυσιγγίων 7,62×51mm ΚΒ και Αβολίδωτων.

  2.  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς του σχεδίου των προτεινόμενων Γενικών και Ειδικών Όρων του προγράμματος προμήθειας φυσιγγίων 7,62×51mm ΚΒ και Αβολίδωτων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c74.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο για την  Προμήθεια φυσιγγίων 7,62×51mm Κοινής Βολίδας (ΚΒ) και Αβολίδωτων» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).

  Διάρκεια Τεχνικού Διάλογου  :Σαράντα Πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.haf.gr

  Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:9ΟΝΞ6-ΣΜΡ

  ]]>
  Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 03/23) για την Προμήθεια Πιτζαμών Χειμερινών – ΑΔΑ : Ψ8Χ36-Κ0Ε https://public.haf.gr/procure/2023/02/diakiryxi-ilektronikoy-diagonismoy-anoichti-diadikasia-tis-yp-pa-yp-arithm-03-23-tin/ Fri, 03 Feb 2023 09:41:12 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75187 Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια Μπιτζαμών Χειμερινών προς κάλυψη αναγκών της Π.Α., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.057.500,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 1.311.300,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

  ]]>
  Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 03/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Πακέτου Λογισμικού Αναβάθμισης Ψηφιακού Αγγειογράφου για Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑ https://public.haf.gr/procure/2023/02/d-03-23-251-gna/ Thu, 02 Feb 2023 10:32:15 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75181 Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Πακέτου Λογισμικού Αναβάθμισης Ψηφιακού Αγγειογράφου προς Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ΦΠΑ 24%.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (23PROC012067553, ΨΦΥ26-5ΩΩ)

  Δ_3-23 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ (23PROC012068591)

  ]]>
  Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών ΑΤΑ & Μονάδων του – ΑΔΑ: ΨΥΤΜ6-014 https://public.haf.gr/procure/2023/02/diakiryxi-yp-arithm-02-23-tis-doy-a-v-larisas-tin-promitheia/ Wed, 01 Feb 2023 11:18:40 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75178 Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ  προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών ΑΤΑ και Μονάδων του, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Διακοσίων Εβδομήντα Δύο Χιλιάδων Οκτακοσίων (272.800,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 179778, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος, υποχρεωτικά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

  ]]>
  Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 04/23) για την  Προμήθεια Φόρμες Ολόσωμες (Θερινές-Χειμερινές) -ΑΔΑ: 6Ε1Δ6-ΒΡΘ https://public.haf.gr/procure/2023/02/diakiryxi-ilektronikoy-diagonismoy-anoikti-diadikasia-tis-yp-pa-yp-arithm-04-23-tin/ Wed, 01 Feb 2023 10:15:16 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75162 Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Φόρμες    Ολόσωμες (Θερινές-Χειμερινές) προς κάλυψη αναγκών ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας 4.591.720.00 € [συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%].

  ]]>
  Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, της αποθήκης Νο 4 στους χώρους του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης. https://public.haf.gr/procure/2023/01/dim-epan-plkos-diag-mta-ekm-nom-chrisi/ Mon, 30 Jan 2023 09:07:24 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75156 Ανακοινώνεται ότι την 14.02.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, της αποθήκης Νο 4 η οποία βρίσκεται στους χώρους του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης, συνολικού εμβαδού 360τμ.

   

  ]]>
  Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 09/23) για την Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678 – ΑΔΑ : Ψ76Κ6-ΥΤΣ https://public.haf.gr/procure/2023/01/diakiryxi-ilektronikoy-diagonismoy-anoichti-diadikasia-tis-yp-pa-yp-arithm-09-23-tin/ Fri, 27 Jan 2023 11:05:02 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75147 Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 17.262.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων 6,2476% και απαλλασσόμενης ΦΠΑ ή 16.245.365,00 € μη συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

  ]]>
  Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Εννέα (9) Συσκευών Ανίχνευσης Θαμμένων Μεταλλικών Μαγνητικών Υλικών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ με ΑΔΑ: ΨΣ746-ΑΡΣ https://public.haf.gr/procure/2023/01/diakiryxi-yp-arithm-01-23-tis-doy-a-v-larisas-tin-promitheia/ Fri, 27 Jan 2023 11:01:00 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75146 Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α 182052 για την Προμήθεια Εννέα (9) Συσκευών Ανίχνευσης Θαμμένων Μεταλλικών Μαγνητικών Υλικών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Εκατόν Έντεκα Χιλιάδων Εξακοσίων (111.600,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία, υποχρεωτικά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

  ]]>
  Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου με αντικείμενο την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη και Αναβάθμιση RADAR AR-327» – ΑΔΑ : ΩΖΙ76-01Θ https://public.haf.gr/procure/2023/01/dienergeia-technikoy-dialogoy-antikeimeno-tin-en-synecheia-ypostirixi-anavathmisi-radar/ Wed, 25 Jan 2023 11:30:35 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75140
 • Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του ν.3978/11, προσκαλούμε για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί του κειμένου της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη και Αναβάθμιση RADAR AR-327».
 • Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς του σχεδίου ΠΕΔ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c43.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).
 • Διάρκεια Τεχνικού Διαλόγου : 30 ημέρες από ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΠΑ.
 • ]]>
  Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου με αντικείμενο την «Προμήθεια Φυσιγγίων 9χ19 mm» – ΑΔΑ : 9ΚΧΗ6-ΧΧΨ https://public.haf.gr/procure/2023/01/dienergeia-technikoy-dialogoy-antikeimeno-tin-promitheia-fysiggion-9ch19-mm/ Wed, 25 Jan 2023 10:39:04 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75132 1.  Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του ν.3978/11, προσκαλούμε  για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί των κάτωθι αντικειμένων:

  α.   Των προτεινόμενων Γενικών Όρων του Προγράμματος Προμήθειας Φυσιγγίων 9mm X 19mm.

  β.   Των προτεινόμενων Ειδικών Όρων του Προγράμματος Προμήθειας Φυσιγγίων 9mm X 19mm.

  γ.   Του κειμένου της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων με κωδικό ΠΕΔ – Α – 01099 (ΕΚΔΟΣΗ 1η) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (http://www.geetha.mil.gr).

  2.   Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς του σχεδίου των προτεινόμενων Γενικών και Ειδικών Όρων του προγράμματος προμήθειας φυσιγγίων 9mm X 19mm μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c74.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).

  3.   Διάρκεια Τεχνικού Διαλόγου : 45 ημέρες από ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα  της ΠΑ (25/1/23 έως 13/3/23)

  ]]>
  Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195224 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Όπλισης – Αφόπλισης Α/Φ στο Α/Δ Καστελίου» (Κ-494Ν) https://public.haf.gr/procure/2023/01/diakiryxi-diagonismoy-ypepa-daped-opl-afopl-kasteli/ Tue, 24 Jan 2023 09:42:29 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75122 Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Όπλισης – Αφόπλισης Α/Φ στο Α/Δ
  Καστελίου» (Κ-494Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 759.851,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 % απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

  ]]>
  Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195223 για την κατασκευή του έργου : «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-744 στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-482Ν) https://public.haf.gr/procure/2023/01/diakiryxi-diagonismoy-ypepa-anakenisi-m744-pbk/ Tue, 24 Jan 2023 09:29:14 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75115 Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-744 στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-482Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 555.000,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 %, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις Χρηστών ΠΒΚ).

  ]]>
  Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς Κάλυψη Χειρουργικών Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων https://public.haf.gr/procure/2023/01/d-1-23-251gna/ Fri, 20 Jan 2023 08:46:40 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75113 Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για κάλυψη Χειρουργικών Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  117.900,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και 13%  ή 139.651,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% και 13%.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ) (23PROC012008797, 622Ν6-3ΧΨ)

  Δ_1-23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ) (23PROC012009376)

  ]]>
  Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 01/23) για την Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Υποκατάστατα Πλάσματος και Παρεντερικά Διαλύματα»-ΑΔΑ:95ΦΨ6-ΦΤΖ https://public.haf.gr/procure/2023/01/d-01-23-yppa/ Wed, 18 Jan 2023 11:47:54 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75106 Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία , με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας  δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Υποκατάστατα Πλάσματος και Παρεντερικά Διαλύματα» , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  3.555.463,08€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  ή 3.768.790,86 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 6%.

  Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 95ΦΨ6-ΦΤΖ

  Διακήρυξη 01_23

   

  ]]>
  Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ειδών Ατομικού Πυροσβεστικού Ιματισμού(υπ’αρίθμ. 07/23) για την Προμήθεια – ΑΔΑ:69ΒΣ6-ΠΑΔ https://public.haf.gr/procure/2023/01/diakiryxi-ilektronikoy-diagonismoy-anoikti-diadikasia-tis-yp-pa-tin-promitheia/ Wed, 18 Jan 2023 10:54:48 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75101 Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την η Προμήθεια Ειδών Ατομικού Πυροσβεστικού Ιματισμού προς κάλυψη αναγκών  ΠΑ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ 223.084,00€ € (διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του ΦΠΑ 24%

  ]]>
  Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 5/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Κλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων για Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας https://public.haf.gr/procure/2023/01/d-5-23-251gna/ Fri, 13 Jan 2023 12:19:26 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75084 Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Κλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων για Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 115.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 142.600,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.5_23 Προμήθεια ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (6Η3Ψ6-ΥΔΘ) (23PROC011980924)

  4. Δ_5_23 (ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ- ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡ_ ΕΡΓ) (ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) (23PROC011981765)

   

  ]]>
  Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 02/23) για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Κεντρικών Εξυπηρετητών (SERVER)- ΑΔΑ:9ΟΙΘ6-16Ε https://public.haf.gr/procure/2023/01/diakiryxi-ilektronikoy-diagonismoy-anoikti-diadikasia-tis-yp-pa-yp-arithm-8/ Fri, 13 Jan 2023 11:23:48 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75079 Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Κεντρικών Εξυπηρετητών (SERVER) προς Κάλυψη Απαιτήσεων Μονάδων ΠΑ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ 380.000,00 (τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ή 471.200,00€ (τετρακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του ΦΠΑ 24%

  ]]>
  Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 61/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συγκροτήματος Ψηφιακού Στεφανιογράφου με Εγκατάσταση για Κάλυψη Αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας https://public.haf.gr/procure/2022/12/d-61-22-251gna/ Tue, 27 Dec 2022 10:29:34 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=75004 Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Συγκροτήματος Ψηφιακού Στεφανιογράφου με Εγκατάσταση για Κάλυψη Αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 950.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 1.178.000,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

  6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Δ.61-22) (Ψ5Τ66-3ΘΨ)

  6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Δ.61-22) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (22PROC011901134)

  4. Δ.61-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦOΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011901719)

  ]]>
  Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 47/22) για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Αποστείρωσης( Διακλαδική Προμήθεια Αποστείρωσης Υλικού)-ΑΔΑ:ΩΝΕ46-0ΗΥ https://public.haf.gr/procure/2022/12/diakiryxi-ilektronikoy-diagonismoy-anoikti-diadikasia-tis-yp-pa-yp-arithm-9/ Wed, 14 Dec 2022 11:18:45 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=74921 Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία , με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Αποστείρωσης( Διακλαδική Προμήθεια Αποστείρωσης Υλικού), , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας  1.784.315,08€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  ή 2.200.166,70 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

   

  ]]>
  Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 53/22) για τη Μερική Επισκευή (ΜΕ) κ΄ Επ’ Ανταλλαγή Προμήθεια ΕΑ οκτώ (8) MAIN ROTOR BLADES (MRBs), Ε/Π AS332-C1 SUPER PUMA), P/N 332A11-0024-09, 332A11-0025-09 και 332Α11-0025-13, MFC F0210 – ΑΔΑ : Ψ6ΧΒ6-8ΦΔ https://public.haf.gr/procure/2022/11/diakiryxi-ilektronikoy-diagonismoy-anoichti-diadikasia-tis-yp-pa-yp-arithm-19/ Mon, 28 Nov 2022 11:06:15 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=74876 Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για τη Μερική Επισκευή (ΜΕ) και Επ’ Ανταλλαγή Προμήθεια οκτώ (8) τεμαχίων MAIN ROTOR BLADES (MRBs), Ε/Π AS332-C1 SUPER PUMA), P/N 332A11-0024-09, 332A11-0025-09 και 332Α11-0025-13, MFC F0210, με διαιρετό αντικείμενο (4 τεμάχια για Μερική επισκευή και 4 τεμάχια για Επ’ Ανταλλαγή Προμήθεια), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 880.000,00€ (οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

  ]]>