Πολεμική Αεροπορία - Ανάρτηση Διαγωνισμών στο Διαδίκτυο https://public.haf.gr/procure Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί - Μελέτες - Αναρτήσεις στο πρόγραμμα Δι@ύγεια Wed, 06 Dec 2023 10:54:27 +0200 el hourly 6 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 204767 για την κατασκευή του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ)» (Δ-973Ε) https://public.haf.gr/procure/2023/12/diakiryxi-ilektronikoy-diagonismoy-tis-yp-e-p-a-anoichti-diadikasia-6/ Wed, 06 Dec 2023 10:54:27 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=76631 Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (251 ΓΝΑ)» (Δ-973Ε), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 6.290.322,58 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσού 1.509.677,42 ΕΥΡΩ.

Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 6ΛΗ66-ΚΦ4

Η περίληψη της διακήρυξης όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 23PROC013900372

Η Διακήρυξη δημοπρασίας όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 23PROC013899908

Τα τεύχη της μελέτης

]]>
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 41/23) για την Προμήθεια Συστήματος Laser Femtosecond και Laser Excimer για Παθήσεις Κερατοειδούς και τη Διενέργεια Επεμβάσεων Αμετρωπιών προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ (Επαναληπτικός του Δ.65/21) -ΑΔΑ:6ΦΡΙ6-ΞΨ9 https://public.haf.gr/procure/2023/12/diakiryxi-ilektronikoy-diagonismoy-anoikti-diadikasia-tis-yp-pa-yp-arithm-17/ Wed, 06 Dec 2023 09:29:30 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=76620 Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης  για την προμήθεια ενός συστήματος Laser Femtosecond και Laser Excimer για παθήσεις κερατοειδούς και τη διενέργεια επεμβάσεων αμετρωπιών, καθώς και την τριετής υποστήριξη αυτού μετά την παρέλευση της παρεχόμενης εγγύησης διάρκειας δύο ετών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.450.000,00 € (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) άνευ ΦΠΑ ή 1.798.000,00 € (ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα οχτώ χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προς κάλυψη αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ.

]]>
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 22/23) για την Επισκευή Υλικών Τail Rotor Blade Ε/Π AS – 332C1 Super Puma (O/N 23EC58) – ΑΔΑ : 6ΝΩ96-Ζ6Π https://public.haf.gr/procure/2023/12/diakiryxi-ilektronikoy-diagonismoy-anoichti-diadikasia-toy-201-kefa-yp-arithm-22-23/ Mon, 04 Dec 2023 12:30:45 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=76614 Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Επισκευή Υλικών Τail Rotor Blade Ε/Π AS – 332C1 Super Puma (O/N 23EC58) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 210.000,00€, απαλλαγμένου από ΦΠΑ , συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%).

  • Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΝΩ96-Ζ6Π
  • Διακήρυξη Διαγωνισμού : Δ.22/23
  • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ: 279158.
]]>
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 34/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Πανών Ακράτειας Ενηλίκων για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας https://public.haf.gr/procure/2023/12/d-34-23-251gna/ Mon, 04 Dec 2023 11:56:46 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=76609 Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Πανών Ακράτειας Ενηλίκων για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 80.947,19€ με ΦΠΑ 24% ή 65.280,00€ άνευ ΦΠΑ.

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΩΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Δ.34_23) (Ψ0ΨΥ6-Π7Χ) (23PROC013881972)

4_ Δ_34_23 Προμήθεια Πανών Ακράτειας Ενηλίκων ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (23PROC013884183)

]]>
∆ιακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Επαναληπτικού ∆ιαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/23 της 135ΣΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας από χώρους του Α/Δ Σκύρου https://public.haf.gr/procure/2023/12/iakiryxi-procheiroy-pleiodotikoy-epanaliptikoy-iagonismoy-yp-arithm-02-23-tis-135sm/ Mon, 04 Dec 2023 10:05:42 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=76606 Η 135 Σμηναρχία Μάχης προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Υ816-ΧΑ1

Διακήρυξη

]]>
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 36/23) για τη Προμήθεια Ειδών Ιματισμού Υπόδησης και Λοιπά Ατομικά Είδη (ΙΜΥΛΑΕ) των Μαθητών/τριών Στρατιωτικών Σχολών Ετών 2025-2028-ΑΔΑ:9ΠΨ06-9Η5 https://public.haf.gr/procure/2023/12/diakiryxi-ilektronikoy-diagonismoy-anoikti-diadikasia-tis-yp-pa-yp-arithm-36-23-ti/ Fri, 01 Dec 2023 11:56:31 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=76602 Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για τη Προμήθεια Ειδών Ιματισμού Υπόδησης και Λοιπά Ατομικά Είδη (ΙΜΥΛΑΕ) των Μαθητών/τριών Στρατιωτικών Σχολών Ετών 2025-2028, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.326.977,20 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.645.451,73 €).

 

]]>
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.25/23 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Ογκομετρικές Συσκευές Χορήγησης Υγρών με Συνοδό Εξοπλισμό) για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ https://public.haf.gr/procure/2023/12/d-25-23-251gna/ Fri, 01 Dec 2023 08:56:14 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=76598 Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Ογκομετρικές Συσκευές Χορήγησης Υγρών και Διαλυμάτων Μέσω Ηλεκτρονικής Αντλίας με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού),  συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 58.850,40€ με ΦΠΑ 13% ή 52.080,00€ άνευ ΦΠΑ

Δ_25_23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘ (23PROC013871897)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Δ.25_23) (Ψ0ΚΓ6-ΣΧ1, 23PROC013871007)

]]>
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.41/23 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για το Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ https://public.haf.gr/procure/2023/11/d-41-23-251gna/ Tue, 28 Nov 2023 12:23:51 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=76593 Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για το Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα του 251 ΓΝΑ,  συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 74.116,32€ με ΦΠΑ 24% ή 59.771,32€ άνευ ΦΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Ψ1ΗΖ6-ΣΞΤ, 23PROC013846928)

Δ_41-23 (23PROC013849496)

]]>
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 10/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ:ΨΘ286-ΚΚ2 https://public.haf.gr/procure/2023/11/diakiryxi-yp-arithm-10-23-tis-doy-a-v-larisas-tin-promitheia/ Tue, 28 Nov 2023 10:24:14 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=76590 Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ), προϋπολογισθείσας αξίας ποσού Ευρώ Εκατόν Δώδεκα Χιλιάδων Τετρακοσίων Δεκαέξι και Εξήντα Λεπτών (112.416,60€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 0,1036%) και του ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα (χαμηλότερη) από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος.

]]>
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 03/23) για την Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ψηφιακής Βιομηχανικής Ακτινογραφίας (Computed Radiography) Ακτίνων-X (X-RAY) Συμφώνα με την ΠΕΔ-Α-01111 – ΑΔΑ: ΨΕ3Ξ6-ΔΨ0 https://public.haf.gr/procure/2023/11/diakiryxi-ilektronikoy-diagonismoy-anoichti-diadikasia-kea-yp-arithm-03-23/ Fri, 17 Nov 2023 12:28:08 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=76574 Τo Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ)  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ψηφιακής Βιομηχανικής Ακτινογραφίας (Computed Radiography) Ακτίνων-X (X-RAY) Συμφώνα με την ΠΕΔ-Α-01111, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 132.00,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 8,2476%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 163.680,00 , συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

]]>
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 39/23) για την   Προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων -ΑΔΑ:ΨΡΙ66-ΥΤ0 https://public.haf.gr/procure/2023/11/diakiryxi-ilektronikoy-diagonismoy-anoikti-diadikasia-tis-yp-pa-yp-arithm-16/ Thu, 16 Nov 2023 10:21:11 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=76559 1.Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης , διάρκειας 6 μηνών από την υπογραφή της, για την Προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ,  συνολικής αξίας 292.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του  ΦΠΑ 24%.

2. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΕ33710001) .Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 01 της Πράξης : «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΣΕΙ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟ.ΔΙ.Π των ΑΣΕΙ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 16547/21-02-23 και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5187975 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ». Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

]]>
Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 2.630 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ελευσίνας. https://public.haf.gr/procure/2023/11/d-24-23-mta/ Thu, 16 Nov 2023 07:12:37 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=76554 Ανακοινώνεται ότι την 08-12-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 112 ΠΜ (Ελευσίνα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 2.630 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ελευσίνας, για χρονικό διάστημα από 01-02-2024 έως 31-01-2028, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

]]>
Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 11/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια 35 Επιβατικών Οχημάτων Μικτής Χρήσης (VAN) – ΑΔΑ: ΨΝΡΦ6-ΖΑ6 https://public.haf.gr/procure/2023/11/diakiryxi-yp-arithm-11-23-tis-doy-a-v-larisas-tin-promitheia/ Wed, 15 Nov 2023 10:06:10 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=76551 Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω  της πλατφόρμας τους ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια 35 Επιβατικών Οχημάτων Μικτής Χρήσης (VAN), προϋπολογισθείσας αξίας ποσού Ευρώ Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Χιλιάδων Εξακοσίων (999.600,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%.

 

]]>
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 37/23) για τηΡαφή Στολών – Πηληκίων – Θερινών Παντελονιών Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών-ΑΔΑ:63ΣΩ6-ΧΜΦ https://public.haf.gr/procure/2023/11/d-tis-yp-pa-37-23/ Tue, 07 Nov 2023 11:44:09 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=76519 Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για τη Ραφή Στολών – Πηληκίων – Θερινών Παντελονιών Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.545.080,00€ συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των υπέρ τρίτων νόμιμων κρατήσεων 1.915.899,20€)

 

]]>
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 38/23) για την Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (Φάρμακα Πεπτικού) – ΑΔΑ : 9ΛΥΑ6-ΓΓ8 https://public.haf.gr/procure/2023/11/diakiryxi-ilektronikoy-diagonismoy-anoichti-diadikasia-tis-yp-pa-yp-arithm-38-23-tin/ Tue, 07 Nov 2023 10:43:53 +0200 https://public.haf.gr/procure/?p=76512 Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού «φάρμακα πεπτικού», προς κάλυψη αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 386.539,62 € (τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννιά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά) άνευ ΦΠΑ ή 409.732,00 € (τετρακόσιες εννιά χιλιάδες εφτακόσια τριάντα δύο ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% .

]]>