Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 21/2015 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Διακομιστών (Servers) – ΑΔΑ: 7Υ7Ε6-ΖΡΞ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 21/2015 του 251ΓΝΑ, για την προμήθεια δύο (2) διακομιστών (servers), για την λειτουργία του συστήματος MEDICO του ΔΥΣΝ “ΦΙΛΛΙΠΟΣ” του 251 ΓΝΑ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Υ7Ε6-ΖΡΞ

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 16/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – AΔΑ: 73616-Ν62

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (δραστική ουσία LEVOSIMENDAN), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 14.736,90€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων ή 15.621,11€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων.

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 15/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – AΔΑ: ΩΘ996-73Ο

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Π.6/15, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά είδος), για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων [δραστικές ουσίες DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS, GLYCINE, ALANINE, LYSINE, TYROSINE, LEUCINE, L-METHIONINE, PHENYLALANINE, HISTIDINE, VALINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-ISOLEUCINE, ARGININE, TAURINE, PROLINE, DEXTROSE (GLUCOSE) MONOHYDRATE, SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, MAGNESI και INTERFERON BETA-1A], συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 53.230,72€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων ή 56.424,56€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων.

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 02/15 του ΚΕΑ, για την Εκποίηση Άχρηστων Υλικών – ΑΔΑ: 67616-9ΜΖ

To Κρατικό Εργαστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση άχρηστων υλικών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67616-9ΜΖ

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 14/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – AΔΑ: 71ΠΒ6-34Δ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Π.5/15, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά είδος), για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (δραστικές ουσίες DARBEPOETIN ALFA και INTERFERON BETA-1B, RECOMBINANT), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 26.552,84€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/15 της Μ.ΓΕΑ, για την Προµήθεια Παρασήµων, Διασήµων, Διαµνηµονεύσεων – ΑΔΑ: 74ΑΕ6-Ν98

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια παρασήµων, διασήµων και διαµνηµονεύσεων προς κάλυψη αναγκών ΠΑ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι εβδοµήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (73.800,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων τρίτων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 74ΑΕ6-Ν98

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 2157/15 της ΥΠΕΠΑ, για την Ανακατασκευή Τηλεχειρισμού Κρυπτών Φωτεινής Σήμανσης Α/Δ Ακτίου – ΑΔΑ: 7ΤΘ76-Η90

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή Τηλεχειρισμού Κρυπτών Φωτεινής Σήμανσης Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-169Ν), προϋπολογισμού 564.979,00€.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΘ76-Η90

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 07/15 της 350ΠΚΒ, για την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Υγρομόνωσης – ΑΔΑ: 7ΙΦ96-9ΙΞ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών για τη Συντήρηση της υγρομόνωσης στηθαίου – δώματος κτιρίου Μ-120 (ΣΠΥΠΑ) και μαγειριών λέσχης Σμηνιτών, καθώς και την προμήθεια των υλικών για την αποπεράτωση των ανωτέρω εργασιών.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό ευρώ επτά χιλιάδων εννιακοσίων επτά και εξήντα επτά λεπτών (7.907,67€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΙΦ96-9ΙΞ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 88/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: 7Β466-175

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος OXALIPLATIN C/S.SOL.IN VIALx50MG, για Κάλυψη Αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ των είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (22.690,50 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Β466-175

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 15/15 της ΥΑΕ, για την Προμήθεια Χαρτιού – ΑΔΑ: 7ΤΜΦ6-ΤΛΥ

Η Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια χαρτιού προς κάλυψη αναγκών ΥΑΕ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ τριάντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών και πενήντα έξι λεπτών (30.223,56 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΜΦ6-ΤΛΥ