Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 92/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Υπερηχοτομογραφικού Μηχανήματος – ΑΔΑ: 7Σ2Ε6-Σ7Δ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε
ευρώ, ανάδειξης προμηθευτή για την προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογραφικού μηχανήματος για κάλυψη αναγκών του εργαστηρίου υπερήχων κοιλίας του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι και πενήντα εννέα λεπτών (58.536,59€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Σ2Ε6-Σ7Δ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 91/15 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης – ΑΔΑ: ΩΗΝ26-Υ3Θ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ετήσια συντήρηση με ανταλλακτικά (με δυνατότητα ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος) επτά (7) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης DIALOG PLUS της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του 251ΓΝΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500,00 €) ανά έτος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗΝ26-Υ3Θ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 25/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Χειρουργείου – ΑΔΑ: 6ΒΝΝ6-ΘΗΡ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών χειρουργείου, για τις ανάγκες του τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251ΓΝΑ προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ (19.930,00 €), πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΒΝΝ6-ΘΗΡ

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2016 Α’ ΕΣΣΟ – ΑΔΑ: 7ΥΜ76-2Ψ3

Mε Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2016 Α΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:
α. Τους στρατεύσιµους των κλάσεων 1993 έως και 2017 (γεννηµένοι το 1972 έως και το 1996) από όλους τους Νοµούς, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή µειωµένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δηµιουργήθηκαν στο διάστηµα από 1 Σεπτεµβρίου 2015 έως και 31 Οκτωβρίου 2015.
β. Τους στρατεύσιµους των κλάσεων της παραγράφου 1 β της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ηµεροµηνία λήξης της περιλαµβάνεται στο διάστηµα από 1 Νοεµβρίου 2015 έως και 31 Δεκεµβρίου 2015.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΥΜ76-2Ψ3

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 19/15 της ΔΑΕ, για τη Μίσθωση Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών ΣΙ – ΣΤΥΑ – ΑΔΑ: ΨΞΗΨ6-5ΜΜ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση λεωφορείων μετακίνησης μαθητών ΣΙ – ΣΤΥΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (4.600,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΞΗΨ6-5ΜΜ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 18/15 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Υλικών Εγκατάστασης Συστήματος Προσομοίωσης – ΑΔΑ: 74ΤΤ6-ΠΣ4

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ’είδος για την προμήθεια
υλικών εγκατάστασης συστήματος προσομοίωσης (Simulator) για κάλυψη αναγκών ΚΕΠΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός Ευρώ οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε και ογδόντα πέντε λεπτών (8.125,85€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 74ΤΤ6-ΠΣ4

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 20/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Νωπών Ψαριών – ΑΔΑ: 7ΨΖ26-ΞΑΙ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια νωπών ψαριών προς κάλυψη αναγκών 110ΠΜ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος (χωρίς ΦΠΑ), για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, εκτιµώµενης ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ δεκατριών χιλιάδων (13.000,00 €) πλέον του ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΨΖ26-ΞΑΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.19/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Προϊόντων Ζαχαροπλαστικής – ΑΔΑ: 60Ο56-ΠΕΧ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια προϊόντων ζαχαροπλαστικής για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ – ΔΑΚ για χρονικό διάστηµα ενός έτους, µε δυνατότητα ανανέωσης της υπογραφείσας σύµβασης για ακόµη ένα έτος κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών, προϋπολογισθείσας ετήσιας αξίας ποσού έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 €) πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος (τιµή χωρίς ΦΠΑ).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 60Ο56-ΠΕΧ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.18/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Αλκοολούχων Ποτών – ΑΔΑ: Ω8Η56-7ΣΨ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια αλκοολούχων ποτών προς κάλυψη αναγκών 110ΠΜ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος (χωρίς ΦΠΑ), για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, εκτιµώµενης ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων (24.354,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω8Η56-7ΣΨ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού Δ.17/15 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Κατεψυγμένων Ειδών – ΑΔΑ: ΩΝΑΩ6-ΡΡ6

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Α/Β Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας), προκηρύσσει τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό (Δ.17/15), µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος (τιµή χωρίς ΦΠΑ) για την προµήθεια κατεψυγµένων ειδών (Λαχανικά – Ψάρια – Θαλασσινά – Κρέατα). Η εκτιµώµενη ετήσια προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης είναι πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (58.500,00 €) πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΑΩ6-ΡΡ6