Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 2157/15 της ΥΠΕΠΑ, για την Ανακατασκευή Τηλεχειρισμού Κρυπτών Φωτεινής Σήμανσης Α/Δ Ακτίου – ΑΔΑ: 7ΤΘ76-Η90

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή Τηλεχειρισμού Κρυπτών Φωτεινής Σήμανσης Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-169Ν), προϋπολογισμού 564.979,00€.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΘ76-Η90

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 07/15 της 350ΠΚΒ, για την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Υγρομόνωσης – ΑΔΑ: 7ΙΦ96-9ΙΞ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών για τη Συντήρηση της υγρομόνωσης στηθαίου – δώματος κτιρίου Μ-120 (ΣΠΥΠΑ) και μαγειριών λέσχης Σμηνιτών, καθώς και την προμήθεια των υλικών για την αποπεράτωση των ανωτέρω εργασιών.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό ευρώ επτά χιλιάδων εννιακοσίων επτά και εξήντα επτά λεπτών (7.907,67€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΙΦ96-9ΙΞ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 88/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: 7Β466-175

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος OXALIPLATIN C/S.SOL.IN VIALx50MG, για Κάλυψη Αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ των είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (22.690,50 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Β466-175

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 15/15 της ΥΑΕ, για την Προμήθεια Χαρτιού – ΑΔΑ: 7ΤΜΦ6-ΤΛΥ

Η Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια χαρτιού προς κάλυψη αναγκών ΥΑΕ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ τριάντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι τριών και πενήντα έξι λεπτών (30.223,56 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΜΦ6-ΤΛΥ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 87/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΩΙΖΗ6-ΥΧ1

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων ATC : J02AX05 – MICAFUNGIN SODIUM 100MG/10ML και ATC : J02AX06 – MICAFUNGIN SODIUM 50MG/10ML του 251 ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών και είκοσι έξι λεπτών (59.433,26 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΙΖΗ6-ΥΧ1

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 69/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών – Χαρτοκιβώτια – ΑΔΑ: 6Ε946-ΗΝ5

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια περιεκτών συλλογής μολυσματικών – χαρτοκιβώτια κίτρινου χρώματος 60lt που προορίζονται για αποστείρωση, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ των πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (59.640,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ε946-ΗΝ5

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ. 47/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ειδών Εξάρτυσης – ΑΔΑ: 7ΩΥΔ6-ΑΜΖ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.21/15, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (κατ’ είδος), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια ειδών εξάρτυσης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 168.264,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Τροποποίηση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.07/15) της 110ΠΜ, για την Προμήθεια Αναψυκτικών, Χυμών και Εμφιαλωμένου Νερού – ΑΔΑ: ΒΝΤ66-ΒΩΓ

Απόφαση Τροποποίησης Παραρτήματος «Α» Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.07/15) για την Προμήθεια Αναψυκτικών, Χυμών και Εμφιαλωμένου Νερού για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΕΚΑΕ – Μ.ΑΤΑ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ – 1ο ΑΚΕ), ως προς τον Πίνακα των προς προμήθεια ειδών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΝΤ66-ΒΩΓ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 72/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ειδών Κυλικείου – ΑΔΑ: 69786-ΡΩΞ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ειδών κυλικείου ασθενών, οργάνων υπηρεσίας και οπλιτών του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ (42.822,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 69786-ΡΩΞ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 70/15 του 251ΓΝΑ, για τη Διαχείριση των Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων – ΑΔΑ: 7Γ7Δ6-ΤΙP

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, ανάδειξης εργολάβου για τη διαχείριση των Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων (Ε.Ι.Α) του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (59.999,50 €) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Γ7Δ6-ΤΙΡ