Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 52/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια "Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών" – ΑΔΑ: Ω47Χ6-ΔΟΑ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 52/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών προς κάλυψη απαιτήσεων τροφοδοσίας υποστηριζόμενων Μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) της Αεροπορικής Βάσης (Α/Β) Λάρισας.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 94/2015 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου και Μίσθωση Δεξαμενής – ΑΔΑ: ΨΩ8Ι6-Χ21

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 94/2015 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου και Μίσθωση Δεξαμενής

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ. 11/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: Ω4Χ86-Ο6Λ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.17/13 (για ορισμένα είδη), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά δραστική ουσία), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο ανά δραστική ουσία, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι) του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 5.110.203,32€ για μια τετραετία, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 6%.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 05/2015 της Μ.ΓΕΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας – ΑΔΑ: ΩΠΔΕ6-Φ02

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 05/2015, της Μ/ΓΕΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας Χώρων ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ – ΟΛΚΑ-ΣΟΥΤΣΟΥ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΠΔΕ6-Φ02

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ΄αριθμ. ΔΕ.13/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΩΥΖΛ6-222

Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. ΔΕ.13/15 ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος διαγωνισμού Δ.19/13 (για ορισμένα είδη), για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του 251ΓΝΑ.

 
 

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ΄αριθμ. ΔΕ.12/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΩΞ666-0ΩΑ

Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. ΔΕ.12/15 ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος διαγωνισμού Δ.18/13 (για ορισμένα είδη), για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του 251ΓΝΑ.

Οριστικός Πίνακας Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΥΔ, Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Δημοσίευση οριστικού πίνακα απασχόλησης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Ψ5Γ6-ΔΛΣ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ. 14/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: Ω2Φ86-49Ψ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.20/13 (για ορισμένα είδη), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά δραστική ουσία), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο ανά δραστική ουσία, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι) του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 5.586.228,80€ για μια τετραετία, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 6%.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/15 της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Φέτας Π.Ο.Π.- Γαλακτοκομικών και Αλλαντικών – ΑΔΑ: 7Β1Π6-9ΑΒ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (Δ.04/15), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φέτας Π.Ο.Π.- γαλακτοκομικών και αλλαντικών προϊόντων για κάλυψη αναγκών μονάδων περιοχής Θεσσαλονίκης (350ΠΚΒ – ΣΥΔ – 1ο ΚΕΠ). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Β1Π6-9ΑΒ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/15 της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Παρθένου Ελαιολάδου-Ηλιέλαιου – ΑΔΑ: 7ΑΔΖ6-5ΑΚ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (Δ.04/15), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια παρθένου ελαιολάδου – ηλιέλαιου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΑΔΖ6-5ΑΚ