Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/15 της ΜΓΕΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας – ΑΔΑ: ΩΕ0Γ6-ΙΔΧ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/15 της ΜΓΕΑ, για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 32/2015 της 115ΠΜ, για την Προμήθεια Χρωμάτων Διαγράμμισης και Υλικών Χρώσης – ΑΔΑ:Β8ΞΓ6-Φ3Ο

Επαναληπτική (2η) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’ αριθμ. 32/2015 για την Προμήθεια Χρωμάτων  Διαγράμμισης) & Υλικών Χρώσης για την 115 ΠΜ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 42/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Υλικού CAD/PAD – ΑΔΑ: ΩΦΑΡ6-Φ3Η

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), για την προμήθεια δεκατριών (13) τεμαχίων του υλικού με NSN 1377-01-561-6371, P/N 1810-033-01, HOIST GUILLOTINE του Ελικοπτέρου (Ε/Π) ΑΒ-205, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€)), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 36/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Κατεψυγμένου Βοδινού Κρέατος – AΔΑ: ΩΧ966-ΝΔΦ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα για την προμήθεια κατεψυγμένου βοδινού κρέατος προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Οπλιτών της 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος διετίας ποσού 100.000,00€ (ή 50.000,00€ ετησίως) επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13%, ήτοι ποσού 113.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (ή 56.500,00€ ετησίως).

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 35/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Aνάδειξη Eργολάβου Παροχής Yπηρεσιών Φορτοεκφορτώσεων Υλικών της ΠΑ – ΑΔΑ: Β8ΓΤ6-ΜΦΧ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.9/14, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή [ως η αποζημίωση ενός (1) ατόμου ανά ώρα εργασίας, η οποία θα αφορά σε εκτέλεση εργασιών φορτοεκφόρτωσης υλικών είτε χειρωνακτικά είτε με ανυψωτικά μηχανήματα της Υπηρεσίας], για την υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο με έναν (1) εργολάβο για την παροχή υπηρεσιών φορτοεκφορώσεων υλικών της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας ποσού 472.000,00€.

Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας υπ’ αριθμ. 2158 της ΥΠΕΠΑ, για την Αναβάθμιση ΟΝ ΒΑSE Εγκαταστάσεων Καυσίμων – ΑΔΑ: Ω7ΤΓ6-ΚΩ4

Η Υπηρεσία ‘Εργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ), του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση ΟΝ ΒΑSE Εγκαταστάσεων Καυσίμων στο Α/Δ Τανάγρας» (ΕΚ-434N), προϋπολογισμού 1.505.000,00€. Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες προϋπολογισμού 264.762,82€ καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες προϋπολογισμού 1.240.237,18€.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω7ΤΓ6-ΚΩ4

Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 2150 Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας της ΥΠΕΠΑ, για την Ανάπτυξη Εγκατάστασης – Υποδομής Φωτισµού Εστρωµµένων Επιφανειών – ΑΔΑ: 7ΘΒ26-ΨΕ9

Η Υπηρεσία Έργων Πολεµικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ), του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανάπτυξη Νέας Εγκατάστασης – Υποδομής για Φωτισµό Εστρωµµένων Επιφανειών στην 115 ΠΜ» (Κ-457Ν), προϋπολογισμού 2.583.000,00€. Το έργο περιλαµβάνει οικοδοµικές εργασίες προϋπολογισμού 22.777,35€, εργασίες οδοποιίας προϋπολογισμού 200.454,28€ καθώς και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες προϋπολογισµού 2.359.768,37€.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΘΒ26-ΨΕ9

Μετάθεση Ημερομηνίας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 33/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας – ΑΔΑ: 7ΤΛ96-ΚΜ2

Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 33/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4×4) τύπου Pick Up, με ωφέλιμο φορτίο έως ένα (1) τόνο.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΛ96-ΚΜ2

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 06/15 της 350ΠΚΒ, για την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Υγρομόνωσης – ΑΔΑ: 7ΡΖΣ6-ΓΡΙ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση της υγρομόνωσης της οροφής του κτιρίου της ΜΜ (Μοίρας Μεταφορών), καθώς και την προμήθεια των υλικών για την αποπεράτωση των ανωτέρω εργασιών. Προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00) € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΡΖΣ6-ΓΡΙ

Ανακοίνωση Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού Π. 13/15 της ΥΠ/ΠΑ, για Παροχή Υπηρεσιών Θαλάσσιας Διακίνησης Υλικών από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και Αντιστρόφως – ΑΔΑ: 7ΔΘ06-ΦΜΖ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (συνολικά), για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών θαλάσσιας διακίνησης υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και αντιστρόφως, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων ή ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00€) συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 23% και κρατήσεων.