Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 05/16 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση Συστήματος Επεξεργασίας Νερού – ΑΔΑ: ΨΡΨΘ6-0ΡΔ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση (ανταλλακτικά, εξαρτήματα, εργασίες, προληπτική συντήρηση) του συστήματος επεξεργασίας νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) και την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός έτους, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00€) πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΡΨΘ6-0ΡΔ

Διακήρυξη Δημόσιων Πλειοδοτικών Διαγωνισμών υπ’ αρίθμ. 11/18-05-2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση προς Καλλιέργεια Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια δύο (2) δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια

  • 164 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Μίκρας και
  • 172 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Σέδες

που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση των μισθωτών και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 66/2016 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση Ανελκυστήρων – ΑΔΑ: Ω4586-Γ5Γ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει τον υπ’ αρίθμ. 66/2016 πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ετήσια συντήρηση δεκαέξι (16) ανελκυστήρων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω4586-Γ5Γ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Γενική Επισκευή Υλικού MAIN ROTOR HUB Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: 73ΜΧ6-67Α

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 21/16 Διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, με αντικείμενο την «Γενική Επισκευή (OVERHAUL) Υλικού ΛΟΛ MAIN ROTOR HUB Ε/Π SUPER PUMA».
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 73ΜΧ6-67Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 10/16 της 120 ΠΕΑ, για την Συντήρηση Εγκαταστάσεων – ΑΔΑ: 7Ψ626-ΡΜΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 10/16 της 120 ΠΕΑ, για την
συντήρηση εγκαταστάσεων ΠΥ, µε λήψη ενσφράγιστων προσφορών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ψ626-ΡΜΑ
 

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 6/16 του 201ΚΕΦΑ, για Προµήθεια Υποδηµάτων – ΑΔΑ: 77ΨΕ6-09Δ

Το 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υποδημάτων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 77ΨΕ6-09Δ

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 09/16 της 114ΠΜ, για την Προµήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: ΨΨΒΣ6-ΝΟΒ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 09/16 της 114ΠΜ, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την κάλυψη αναγκών σε φρέσκα οπωροκηπευτικά (κηπευτικά, φρούτα και αποφλοιωµένη νωπή πατάτα) προς κάλυψη αναγκών της 114ΠΜ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Βαλιτσών – ΑΔΑ: ΩΛΑΣ6-9Ι4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια βαλιτσών τύπου γκαρνταρόµπας (στολοθήκη) µε έµβληµα της ΣΤΥΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛΑΣ6-9Ι4
 

Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού της 350ΠΚΒ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Πρόσφυγες-Μετανάστες – ΑΔΑ: Ψ45Θ6-ΨΔΒ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) 600 προσφύγων – μεταναστών, που θα στεγαστούν στο βιομηχανικό χώρο περιοχής Σίνδου της εταιρείας FRAKAROR του Δήμου Δέλτα της ΠΕ Θεσσαλονίκης, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ45Θ6-ΨΔΒ

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 09/16 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ

Ανακοινώνεται ότι την 15/06/2016 ημέρα Tετάρτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 111ΠΜ (Ν.Αγχίαλος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 177 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λαμίας, για χρονικό διάστημα από 01/09/2016 έως 31/08/2020, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.