Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Ανάδειξη Μεταφορέα Υλικών της ΠΑ από και προς Χώρες της Ευρώπης – ΑΔΑ: 72ΛΩ6-ΩΧΙ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη μεταφορέα υλικών της ΠΑ από και προς χώρες της Ευρώπης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες Eυρώ (€60.000,00) προ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 72ΛΩ6-ΩΧΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 06/16 της 115ΠΜ, για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών – ΑΔΑ: 7ΡΖΝ6-2ΒΙ

H 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περιοδική προμήθεια παγωτών, για ανάγκες πρατηρίου, κυλικείου και λεσχών, εξαμηνιαίας προϋπολογισθείσας δαπάνης έως του ποσού των δέκα εννιά χιλιάδων ευρώ (19.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΡΖΝ6-2ΒΙ

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγματεύσεων 27/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Πρόσφυγες – Μετανάστες – ΑΔΑ: Ω52Φ6-ΑΥ9

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 6.950 ατόμων και χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών κατ’ εκτίμηση, σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών.
Ως κριτήριο κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή ανά Δομή, ως το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της ημερήσιας προϋπολογισθείσας αξίας σίτισης κατ’ άτομο.
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των 995.036,59€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – ΑΔΑ: ΩΩΑΦ6-7ΦΗ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Κασσέτες Μηχανήματος Φακοθρυψίας της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος “Γ” της παρούσας Διακήρυξης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩΑΦ6-7ΦΗ

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/16 της 111ΠΜ, για την Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Xόρτου – ΑΔΑ: 7Γ636-ΔΗΗ

H 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές, για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής και αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Γ636-ΔΗΗ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 21/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Επισκευή Υλικού MAIN ROTOR HUB Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: ΩΗ7Υ6-48Ψ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ’ αριθμ. 21/16 Διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, με αντικείμενο τη γενική επισκευή (OVERHAUL) υλικού ΛΟΛ MAIN ROTOR HUB Ε/Π SUPER PUMA.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗ7Υ6-48Ψ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 15/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Επισκευή Υλικού HYDRAULIC UNIT Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: ΩΦΜ86-Π9Σ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ’ αριθμ. 15/16 Διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, με αντικείμενο τη γενική επισκευή (OVERHAUL) υλικού ΛΟΛ ΑP HYDRAULIC UNIT Ε/Π SUPER PUMA.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΜ86-Π9Σ

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 03/16 της Μ. ΓΕΑ, για τη Μίσθωση Συνεργείου Καθαριότητας – ΑΔΑ: 6Π8Τ6-ΛΓΠ

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 03/2016 της Μ.ΓΕΑ, για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας χώρων ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ – ΟΛΚΑ – ΣΟΥΤΣΟΥ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Π8Τ6-ΛΓΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄ αριθµ. 01/2016 της 113 ΠΜ, για την Εκποίηση Άχρηστων Οχηµάτων – ΑΔΑ: 619Δ6-1Ν8

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 01/2016 της 113ΠΜ, µε τη λήψη ενσφράγιστων προσφορών και µε δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές προσφορές, για την εκποίηση άχρηστων υλικών της Μονάδας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 619Δ6-1Ν8

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 20/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: ΩΨΠΙ6-ΟΚ6

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ. 20/16 της ΥΠ/ΠΑ, μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την «Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA».
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΨΠΙ6-ΟΚ6