Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 04/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Επαγγελματικών Ηλεκτρικών Φούρνων – ΑΔΑ: 7Κ4Ψ6-ΝΙΦ

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια επαγγελματικών ηλεκτρικών φούρνων προς κάλυψη αναγκών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Εστιατορίου Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ. Η προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας είναι σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (43.400,00 €), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Κ4Ψ6-ΝΙΦ

Διακήρυξη Δημόσιων Επαναληπτικών Πλειοδοτικών Διαγωνισμών Δ.17/2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων των Α/Δ Μίκρας & Σέδες

To MTA ανακοινώνει την υπ’ αριθμ. 17/2016 διακήρυξη και τους αντίστοιχους όρους επαναληπτικών διαγωνισμών, που αφορούν στην εκμίσθωση 164 & 172 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους των Α/Δ Μίκρας & Σέδες.

 
 

Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Δ.16/2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων του Α/Δ Λαμίας

To MTA ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιου επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 177 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λαμίας, για χρονικό διάστημα από
01/09/2016 έως 31/08/2020, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά
από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

 
 

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. Δ.39/16 της ΥΠΠΑ, για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 7ΥΗΕ6-ΨΑΜ

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ ανακοινώνει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Δ.39/16, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών «Σίτισης (catering) σε πρόσφυγες – μετανάστες στις Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών του Κουτσόχερου Λάρισας, της Ριτσώνας και των Οινοφύτων Βοιωτίας, της Φιλιππιάδας Θεσπρωτίας, της Ανδραβίδας Ηλείας και του Ελληνικού Αττικής».

 

Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. Δ.41/2016 του ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δοµές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών – ΑΔΑ: 6ΤΓΠ6-1Ε1

Το ΚΕΔΑ Σκοτίνας προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 420 ατόμων και χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών κατ’ εκτίμηση, στη Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών του Κτήματος Ηρακλή Νομού Πιερίας.

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 36/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Γενική Επισκευή Υλικού SERVO CONTROL Ε/Π SUPER PUMA

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,για την Γενική Επισκευή (overhaul) Υλικού ΛΟΛ SERVO CONTROL Ε/Π SUPER PUMA.

Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. Δ.06/16 της 117ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δοµές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών – ΑΔΑ: 6Ξ846-1Υ1

Η 117 Πτέρυγα Μάχης (117ΠΜ) προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 400 ατόµων και χρονικού διαστήµατος εβδοµήντα (70) ηµερών κατ’ εκτίµηση, στη Δοµή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών της Μυρσίνης – Κυλλήνης Ηλείας.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού Δ.12/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για τον Υδροστατικό Έλεγχο και Αναγόµωση Φιαλών Συστήµατος Κατάσβεσης – ΑΔΑ: ΨΚ8Τ6-ΚΒΘ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό Δ.12/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαµηλότερη τιµή, για τον υδροστατικό έλεγχο και την αναγόµωση φιαλών αυτόµατου συστήµατος κατάσβεσης (FM200).
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 45.800,30 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΚ8Τ6-ΚΒΘ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 57/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: 78106-ΔΕΤ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 78106-ΔΕΤ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 11/2016 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού Μαθητών-Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών – ΑΔΑ: 7Ε5Ω6-Τ29

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια ειδών ιματισμού μαθητών – μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών, εκπαιδευτικού έτους 2016-2017.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός 67.722,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ε5Ω6-Τ29