Προκήρυξη Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Εθνόσηµων Δίκοχων Οπλιτών – ΑΔΑ: 7Κ186-ΔΗΠ

Προκήρυξη επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Εθνόσηµων δίκοχων οπλιτών της ΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Κ186-ΔΗΠ

Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού της 350ΠΚΒ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Πρόσφυγες – Μετανάστες – ΑΔΑ: ΨΛΩ96-ΝΟΒ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 10/16, με ενσφράγιστες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) 3.000 προσφύγων – μεταναστών που θα στεγαστούν στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΛΩ96-ΝΟΒ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 07/2016 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – ΑΔΑ: 6ΣΡ86-ΓΟΓ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμη ανα είδος, για προμήθεια ειδών ιματισμού μαθητών – μαθητριών στρατιωτικών σχολών, εκπαιδευτικού ετους 2016 – 2017. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός εβδομήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (70.128,45 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΣΡ86-ΓΟΓ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: ΩΔ596-ΣΗΠ

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔ596-ΣΗΠ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 59/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – ΑΔΑ: 60Ω86-ΓΝ1

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά είδος υλικού, για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας στο πλαίσιο διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ των πενήντα πέντε χιλιάδων έξι και εβδομήντα δύο λεπτών (55.006,72 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 60Ω86-ΓΝ1

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 62/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου και Μίσθωση Δεξαμενής – ΑΔΑ: 7ΞΑΤ6-ΔΑΨ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ιατρικού υγρού οξυγόνου και μίσθωση δεξαμενής του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΞΑΤ6-ΔΑΨ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 10/16 της 114ΠΜ, για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Φιλτροδιαχωριστή – ΑΔΑ: 6Δ6Υ6-Χ5Υ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ Αριθμ. 10/16 της 114ΠΜ, για την την προμήθεια και αντικατάσταση φιλτροδιαχωριστή 100LL. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (21.600,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Δ6Υ6-Χ5Υ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 65/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια μη Αναλώσιμων Υλικών – ΑΔΑ: 67Ι16-6ΧΥ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια τριών (3) μη αναλώσιμων υλικών για κάλυψη αναγκών της Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67Ι16-6ΧΥ

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγματεύσεων υπ’ αριθμ. 32/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου – ΑΔΑ: 705Χ6-ΘΝ4

Η Υπηρεσία Προμηθειών (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με την εταιρεία «ΕΠΑ Αττικής Α.Ε», με σκοπό την υπογραφή σύμβασης διάρκειας έως και την 31/12/16 στο αντικείμενο της προμήθεις φυσικού αερίου (19.500.000KwhΑΘΔ) προς κάλυψη αναγκών Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θέρμανσης/Ψύξης (ΣΗΘ) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ). Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 823.026,34€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 58/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Μηχανήματος Επικάλυψης Αντικειμενοφώρων Πλακών και Ημιαυτόματων Μικροτόμων Ιστολογικών Τομών – ΑΔΑ: 6ΗΥΔ6-ΡΗΦ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος επικάλυψης αντικειμενοφώρων πλακών και δυο (2) ημιαυτόματων μικροτόμων ιστολογικών τομών για κάλυψη αναγκών του εργαστηρίου Παθολογοανατομίας-Κυτταρολογίας του τομέα εργαστηρίων του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΗΥΔ6-ΡΗΦ