Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 204326 για την κατασκευή του έργου : «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-654 στη Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ- 491Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 204326, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-654 στη Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ- 491Ν), που θα κατασκευασθεί στο Πεδίο Βολής Κρήτης, με εκτιμώμενη αξία 465.000,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις Χρηστών ΠΒΚ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/11/2023
Τελευταία τροποποίηση: 09/11/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 05/12/2023