Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της 116ΠΜ (υπ’ αριθμ. Δ.03/23) για την Προμήθεια Δύο (2) Ειδικών Μηχανημάτων

Η 116 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια δύο (2) ειδικών μηχανημάτων [ενός (1) λαστιχοφόρου εκσκαφέα τάφρων και ενός (1) ανισότροχου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 116ΠΜ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 153.760,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%.

Αναρτήθηκε σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΣΦΝ6-ΜΘΥ

Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/11/2023
Τελευταία τροποποίηση: 09/11/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/11/2023