Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 37/23) για τηΡαφή Στολών – Πηληκίων – Θερινών Παντελονιών Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών-ΑΔΑ:63ΣΩ6-ΧΜΦ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για τη Ραφή Στολών – Πηληκίων – Θερινών Παντελονιών Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.545.080,00€ συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των υπέρ τρίτων νόμιμων κρατήσεων 1.915.899,20€)

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/11/2023
Τελευταία τροποποίηση: 15/11/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 11/12/2023