Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 21/23) για την Προμήθεια Συλλογής Εργαλείων Συνεργείου Αvionics Α/Φ Μ-346 120 ΠΕΑ- ΑΔΑ:6Σ0Λ6-ΒΑ8

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια Συλλογής Εργαλείων Συνεργείου Αvionics Α/Φ Μ-346 120 ΠΕΑ, Part III συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (233.592,44€) συμπεριλαμβανομένου των προβλεπόμενων κρατήσεων 6,2476%  και του  ΦΠΑ 24% (188.381,00€ χωρίς ΦΠΑ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 02/05/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 07/06/2023