Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 200376 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Δύο Νέων Ισόγειων Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού σε ΚΕΔΑ Σαντορίνης» (ΣΝ-39Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Δύο Νέων Ισόγειων Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού σε ΚΕΔΑ Σαντορίνης» (ΣΝ-39Ε), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης)1.290.322,58 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). Το έργο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 24% ποσού 309.677,42 Ευρώ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/06/2023