Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 199159 για την κατασκευή του έργου : «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Καυσίμων Αντλιοστασίου Υψηλής Πίεσης στη Β.Κ. Μικροθηβών» (ΕΚ-454Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή), σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν.4782/2021, με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με αξιολόγηση μελέτης (χωρίς βαθμολόγηση) και τρόπο σύνταξης και υποβολής των οικονομικών προσφορών «αποκλειστικά κατ΄ αποκοπή για ολόκληρο το έργο», σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2.γ του ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Καυσίμων Αντλιοστασίου Υψηλής Πίεσης στη Β.Κ. Μικροθηβών» (ΕΚ-454Ν), που θα κατασκευασθεί στη Βάση Καυσίμων Μικροθηβών (Πολεμική Αεροπορία), που εδρεύει στον Αλμυρό Μαγνησίας, με εκτιμώμενη αξία τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (3.600.000,00 €) (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% και απρόβλεπτα 15%). Το έργο απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (Πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 30/05/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/07/2023