Διακήρυξη 03/23 της 113ΠΜ για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Επισκευής του Υλικού Brake Assy P/N: 2-1133-3 του Α/Φ CL-415

Η 113 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Επισκευής του Υλικού Brake Assy P/N: 2-1133-3 του Α/Φ CL-415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ(35.341,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%), και απαλλασσομένων ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2859/00.

Διακήρυξη 03/23 της 113ΠΜ για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Brake Assy (ΑΔΑΜ: 23PROC012644687)

Περίληψη Διακήρυξης Δ.03_23 για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Brake Assy (ΑΔΑΜ: 23PROC012643632, ΑΔΑ: ΩΝ8Φ6-14Π)

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 16/06/2023