Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθμ. 04/23 του ΓΕΕΘΑ για την Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ – ΑΔΑ: 6ΞΩΤ6-ΙΦΘ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας διακηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 18/05/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 28/06/2023