Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 15/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών για κάλυψη αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  80.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 99.200,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (23PROC012640169) 

Δ.15_23 Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών (23PROC012642144)

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/05/2023
Τελευταία τροποποίηση: 11/05/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/05/2023