Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 16/23) για την  Προμήθεια Υφάσματος Θερινού – Χειμερινού προς Κάλυψη των Απαιτήσεων της ΠΑ -ΑΔΑ:ΨΛΤΒ6-ΤΣΩ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Υφάσματος Θερινού – Χειμερινού προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ  συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας 1.970.432,00€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  ή 2.443.335,68€   συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/04/2023
Τελευταία τροποποίηση: 09/05/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 23/06/2023