Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ 13/23 για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) Α/Φ ΕΜΒ-135/ΕRJ-145 -ΑΔΑ:ΨΓΓ36-0Φ6

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) Α/Φ ΕΜΒ-135/ΕRJ-145 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας  691.200,00€ (εξακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων 6,2476% , απαλλασσομένης ΦΠΑ βάσει των διατάξεων του Ν.2859/00.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/03/2023
Τελευταία τροποποίηση: 25/04/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/06/2023