Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αριθμ. 14/23) για την Προμήθεια ενός (1) Α/Κ PW123AF Α/Φ CL-415 (ΑΔΑ : Ψ3ΩΓ6-Β0Π)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια προμήθεια ενός (1) Α/Κ PW123AF Α/Φ CL-415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριών εκατομμυριών επτακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (3.703.343,50€) συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων ποσοστού 6,2476% και απαλλασσόμενης του ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/03/2023
Τελευταία τροποποίηση: 17/03/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/05/2023