Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου επί του Κειμένου Γενικών – Ειδικών Όρων για την “Προμήθεια φυσιγγίων 7,62×51mm”-ΑΔΑ: 9ΟΝΞ6-ΣΜΡ

  1. Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του Ν.3978/11, και λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων με κωδικό ΠΕΔ – Α – 00153 (ΕΚΔΟΣΗ 2η ) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (http://www.geetha.mil.gr) προσκαλούμε για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί των κάτωθι αντικειμένων:

α. Των προτεινόμενων Γενικών Όρων του Προγράμματος Προμήθειας Φυσιγγίων 7,62×51mm Κοινής Βολίδας (ΚΒ) και Αβολίδωτων.

β. Των προτεινόμενων Ειδικών Όρων του Προγράμματος Προμήθειας Φυσιγγίων 7,62×51mm ΚΒ και Αβολίδωτων.

2.  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς του σχεδίου των προτεινόμενων Γενικών και Ειδικών Όρων του προγράμματος προμήθειας φυσιγγίων 7,62×51mm ΚΒ και Αβολίδωτων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c74.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο για την  Προμήθεια φυσιγγίων 7,62×51mm Κοινής Βολίδας (ΚΒ) και Αβολίδωτων» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).

Διάρκεια Τεχνικού Διάλογου  :Σαράντα Πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.haf.gr

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:9ΟΝΞ6-ΣΜΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/02/2023
Τελευταία τροποποίηση: 07/02/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/03/2023