Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 03/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Δύο (2) Εξομοιωτών Βολών Φορητού Οπλισμού προς κάλυψη αναγκών της 110ΠΜ & της 124ΠΒΕ – ΑΔΑ: 6ΚΘ06-ΚΝΞ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Δύο (2) Εξομοιωτών Βολών Φορητού Οπλισμού προς κάλυψη αναγκών της 110ΠΜ & της 124ΠΒΕ, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Διακοσίων Εβδομήντα Δύο Χιλιάδων Οκτακοσίων (272.800,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/02/2023
Τελευταία τροποποίηση: 23/02/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 29/03/2023