Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 07/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Τέλεση Εξετάσεων του Αιματολογικού Εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Τέλεση Εξετάσεων του Αιματολογικού Εργαστηρίου  του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  70.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή 74.200,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ΦΠΑ 06%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας Αντιδραστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου (23PROC012167050, Ψ46Ν6-Υ4Τ)

Δ_07_23 Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου (23PROC012168337)

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/02/2023
Τελευταία τροποποίηση: 21/02/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/03/2023