Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 08/23) για την  Προμήθεια Νωπών Γαλακτοκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής -ΑΔΑ:Ω84Λ6-ΔΗΦ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Νωπών Γαλακτοκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας  616.098,60€ (εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ενενήντα οχτώ ευρώ και εξήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων για την τροφοδοσία κρατήσεων, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (13%)

 

Διενέργεια Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.04/23) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.693 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας – ΑΔΑ : 6Ι3Φ6-Π64

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές στα Γραφεία του Τμ. Προμηθειών της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ στις 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00π.μ.  με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την άπαξ κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου συνολικής έκτασης χιλίων εξακοσίων ενενήντα τριών (1.693) στρεμμάτων ελεύθερων μη μισθωμένων χώρων Α/Δ Λάρισας .

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 03/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Δύο (2) Εξομοιωτών Βολών Φορητού Οπλισμού προς κάλυψη αναγκών της 110ΠΜ & της 124ΠΒΕ – ΑΔΑ: 6ΚΘ06-ΚΝΞ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Δύο (2) Εξομοιωτών Βολών Φορητού Οπλισμού προς κάλυψη αναγκών της 110ΠΜ & της 124ΠΒΕ, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Διακοσίων Εβδομήντα Δύο Χιλιάδων Οκτακοσίων (272.800,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 07/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Τέλεση Εξετάσεων του Αιματολογικού Εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Τέλεση Εξετάσεων του Αιματολογικού Εργαστηρίου  του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  70.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή 74.200,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ΦΠΑ 06%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας Αντιδραστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου (23PROC012167050, Ψ46Ν6-Υ4Τ)

Δ_07_23 Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικού Εργαστηρίου (23PROC012168337)

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 575 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων ΚΕΔΑ/Τυμπακίου.

Ανακοινώνεται ότι την 15.03.2023 ημέρα Τετάρτη (΄Ωρα 11:00 πμ), θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ/Τυμπακίου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 575 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων ΚΕΔΑ/Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, και θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

∆ιακήρυξη Διενέργειας Διαπραγματεύσεων Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (υπ’ αριθμ. 1/23) της 114ΠΜ για την Κοπή και Αποκοµιδή Ξυλείας ∆έντρων από χώρους της Α/Β Τανάγρας

Η 114ΠΜ προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγματεύσεων, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά από οικονοµική άποψη, βάσει µόνο της τιµής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι µισθώµατος, την άπαξ κοπή και αποκοµιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος.

Διενέργεια Διαπραγματεύσεων για την Εκμίσθωση 96 Στρεμμάτων για Εκμετάλλευση Κοπής-Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου Α/Δ Αράξου

Η 116ΠΜ ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης, με ελεύθερη τιμή εκκίνησης, για την εκμίσθωση 96 στρεμμάτων για εκμετάλλευση κοπής – αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου Α/Δ Αράξου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/10-9-79.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 10/23) για την  Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής -ΑΔΑ:608Ζ6-ΘΑΒ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, διάρκειας τριων (3) ετών, για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τριετίας 984.630,00€ (εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων για την τροφοδοσία κρατήσεων, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (13%)

 

 

Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου επί του Κειμένου Γενικών – Ειδικών Όρων για την “Προμήθεια φυσιγγίων 7,62×51mm”-ΑΔΑ: 9ΟΝΞ6-ΣΜΡ

  1. Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του Ν.3978/11, και λαμβάνοντας υπόψη το κείμενο της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων με κωδικό ΠΕΔ – Α – 00153 (ΕΚΔΟΣΗ 2η ) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (http://www.geetha.mil.gr) προσκαλούμε για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί των κάτωθι αντικειμένων:

α. Των προτεινόμενων Γενικών Όρων του Προγράμματος Προμήθειας Φυσιγγίων 7,62×51mm Κοινής Βολίδας (ΚΒ) και Αβολίδωτων.

β. Των προτεινόμενων Ειδικών Όρων του Προγράμματος Προμήθειας Φυσιγγίων 7,62×51mm ΚΒ και Αβολίδωτων.

2.  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς του σχεδίου των προτεινόμενων Γενικών και Ειδικών Όρων του προγράμματος προμήθειας φυσιγγίων 7,62×51mm ΚΒ και Αβολίδωτων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c74.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο για την  Προμήθεια φυσιγγίων 7,62×51mm Κοινής Βολίδας (ΚΒ) και Αβολίδωτων» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).

Διάρκεια Τεχνικού Διάλογου  :Σαράντα Πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.haf.gr

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:9ΟΝΞ6-ΣΜΡ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 03/23) για την Προμήθεια Πιτζαμών Χειμερινών – ΑΔΑ : Ψ8Χ36-Κ0Ε

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια Μπιτζαμών Χειμερινών προς κάλυψη αναγκών της Π.Α., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.057.500,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 1.311.300,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.