Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου με αντικείμενο την «Προμήθεια Φυσιγγίων 9χ19 mm» – ΑΔΑ : 9ΚΧΗ6-ΧΧΨ

1.  Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του ν.3978/11, προσκαλούμε  για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί των κάτωθι αντικειμένων:

α.   Των προτεινόμενων Γενικών Όρων του Προγράμματος Προμήθειας Φυσιγγίων 9mm X 19mm.

β.   Των προτεινόμενων Ειδικών Όρων του Προγράμματος Προμήθειας Φυσιγγίων 9mm X 19mm.

γ.   Του κειμένου της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων με κωδικό ΠΕΔ – Α – 01099 (ΕΚΔΟΣΗ 1η) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (http://www.geetha.mil.gr).

2.   Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς του σχεδίου των προτεινόμενων Γενικών και Ειδικών Όρων του προγράμματος προμήθειας φυσιγγίων 9mm X 19mm μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c74.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).

3.   Διάρκεια Τεχνικού Διαλόγου : 45 ημέρες από ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα  της ΠΑ (25/1/23 έως 13/3/23)

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/01/2023
Τελευταία τροποποίηση: 25/01/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 13/03/2023