Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195194 για την κατασκευή του έργου : «Έλεγχος Αγωγού Καυσίμων Ε.Δ. με τη Χρήση Έξυπνου Ξέστρου (Intelligent Pigging)» (EΚ-452Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας
(Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 195194, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής
του έργου: «Έλεγχος Αγωγού Καυσίμων Ε.Δ. με τη Χρήση Έξυπνου Ξέστρου
(Intelligent Pigging)» (EΚ-452Ν), που θα κατασκευασθεί στο τμήμα του αγωγού από
τα ΕΛΠΕ/Βιομηχανική Εγκατάσταση Ασπροπύργου (ΒΕΑ) έως την 1η ΔΑΚΑ/1ο ΛΑΚ Λάρισας (Α.Χ. Κορυφής Λάρισας) (Νομοί Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Λάρισας), με εκτιμώμενη αξία 750.000,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 % και αναθεώρηση). Το έργο
απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/01/2023
Τελευταία τροποποίηση: 03/01/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 07/02/2023