Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  87.433,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και 13%  ή 106.100,32 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% και 13%.

Δ_2-23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (23PROC011982891)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 2-23 (ΨΙΑΘ6-ΨΔΡ)

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/01/2023
Τελευταία τροποποίηση: 16/01/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/02/2023