Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 01/23) για την Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Υποκατάστατα Πλάσματος και Παρεντερικά Διαλύματα»-ΑΔΑ:95ΦΨ6-ΦΤΖ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία , με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας  δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Υποκατάστατα Πλάσματος και Παρεντερικά Διαλύματα» , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  3.555.463,08€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  ή 3.768.790,86 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 6%.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 95ΦΨ6-ΦΤΖ

Διακήρυξη 01_23

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/01/2023
Τελευταία τροποποίηση: 18/01/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 24/02/2023