Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, της αποθήκης Νο 4 στους χώρους του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης.

Ανακοινώνεται ότι την 14.02.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, της αποθήκης Νο 4 η οποία βρίσκεται στους χώρους του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης, συνολικού εμβαδού 360τμ.

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 09/23) για την Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678 – ΑΔΑ : Ψ76Κ6-ΥΤΣ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 17.262.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων 6,2476% και απαλλασσόμενης ΦΠΑ ή 16.245.365,00 € μη συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Εννέα (9) Συσκευών Ανίχνευσης Θαμμένων Μεταλλικών Μαγνητικών Υλικών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ με ΑΔΑ: ΨΣ746-ΑΡΣ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α 182052 για την Προμήθεια Εννέα (9) Συσκευών Ανίχνευσης Θαμμένων Μεταλλικών Μαγνητικών Υλικών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Εκατόν Έντεκα Χιλιάδων Εξακοσίων (111.600,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία, υποχρεωτικά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου με αντικείμενο την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη και Αναβάθμιση RADAR AR-327» – ΑΔΑ : ΩΖΙ76-01Θ

  1. Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του ν.3978/11, προσκαλούμε για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί του κειμένου της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) με τίτλο «Εν Συνεχεία Υποστήριξη και Αναβάθμιση RADAR AR-327».
  2. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς του σχεδίου ΠΕΔ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c43.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).
  3. Διάρκεια Τεχνικού Διαλόγου : 30 ημέρες από ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΠΑ.

Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου με αντικείμενο την «Προμήθεια Φυσιγγίων 9χ19 mm» – ΑΔΑ : 9ΚΧΗ6-ΧΧΨ

1.  Έχοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 6 και 31 του ν.3978/11, προσκαλούμε  για ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων σε τεχνικό διάλογο επί των κάτωθι αντικειμένων:

α.   Των προτεινόμενων Γενικών Όρων του Προγράμματος Προμήθειας Φυσιγγίων 9mm X 19mm.

β.   Των προτεινόμενων Ειδικών Όρων του Προγράμματος Προμήθειας Φυσιγγίων 9mm X 19mm.

γ.   Του κειμένου της Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων με κωδικό ΠΕΔ – Α – 01099 (ΕΚΔΟΣΗ 1η) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (http://www.geetha.mil.gr).

2.   Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον αποστολής σε αυτούς του σχεδίου των προτεινόμενων Γενικών και Ειδικών Όρων του προγράμματος προμήθειας φυσιγγίων 9mm X 19mm μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c74.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).

3.   Διάρκεια Τεχνικού Διαλόγου : 45 ημέρες από ημερομηνία Ανάρτησης στην ιστοσελίδα  της ΠΑ (25/1/23 έως 13/3/23)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195224 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Όπλισης – Αφόπλισης Α/Φ στο Α/Δ Καστελίου» (Κ-494Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Όπλισης – Αφόπλισης Α/Φ στο Α/Δ
Καστελίου» (Κ-494Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 759.851,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 % απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195223 για την κατασκευή του έργου : «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-744 στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-482Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-744 στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-482Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 555.000,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 %, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις Χρηστών ΠΒΚ).

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς Κάλυψη Χειρουργικών Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για κάλυψη Χειρουργικών Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  117.900,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και 13%  ή 139.651,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% και 13%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ) (23PROC012008797, 622Ν6-3ΧΨ)

Δ_1-23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ) (23PROC012009376)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 01/23) για την Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Υποκατάστατα Πλάσματος και Παρεντερικά Διαλύματα»-ΑΔΑ:95ΦΨ6-ΦΤΖ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία , με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας  δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, για την Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Υποκατάστατα Πλάσματος και Παρεντερικά Διαλύματα» , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  3.555.463,08€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  ή 3.768.790,86 € συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 6%.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 95ΦΨ6-ΦΤΖ

Διακήρυξη 01_23

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ειδών Ατομικού Πυροσβεστικού Ιματισμού(υπ’αρίθμ. 07/23) για την Προμήθεια – ΑΔΑ:69ΒΣ6-ΠΑΔ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την η Προμήθεια Ειδών Ατομικού Πυροσβεστικού Ιματισμού προς κάλυψη αναγκών  ΠΑ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ 223.084,00€ € (διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του ΦΠΑ 24%