Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 192973 για την κατασκευή του έργου : «Ανακατασκευή Οδικού Δικτύου Χώρου Εκτόξευσης ΠΒΚ – Ανακατασκευή Εξωτερικού Φωτισμού σε Χώρους Στάθμευσης στο Χώρο Εκτόξευσης (ΧΕ) του ΠΒΚ» (Κ-490Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή Οδικού Δικτύου Χώρου Εκτόξευσης ΠΒΚ – Ανακατασκευή Εξωτερικού Φωτισμού σε Χώρους Στάθμευσης στο Χώρο Εκτόξευσης (ΧΕ) του ΠΒΚ» (Κ-490Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 2.005.058,00 ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΠΒΚ-ΝΑΤΟ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/12/2022
Τελευταία τροποποίηση: 07/12/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/01/2023